За нас

Фирма " Джансам Еоод " е официален представител за България и Европа на

"NBE- NATURAL BIO EFFECT "


Органични, Органоминерални, Микробни торове с широко приложение в земеделието

Информация :

Джансам Еоод; Булстат: 204171812

гр.Лозница 7290 ул. "Пенчо Кубадински" N 12

Мол. Ибрахим Сами Салим

тел. 0988 372 554

e-mail :

djansam_eood@abv.bg

www.nbe-biotor.bg

FB: Биоторовенатуралефект Биоторове


Производител :

Natural Bio Effect - Турция

НАТУРАЛЕН БИО ЕФЕКТ

NATURAL BIO EFFECT е компания, която произвежда и изнася органични, органоминерални, микробни торове, отдава значение на научноизследователската и развойната дейност и иновациите и е създадена да предлага качествени продукти на своите клиенти на достъпни цени.

Ние се фокусираме върху нашите клиенти и се опитваме да спечелим тяхното доверие, като предлагаме най-добрите продукти и услуги, които ще отговорят на техните очаквания.

Предлагаме бързо и едновременно популяризиране на всички заинтересовани страни и вярваме в растежа с всеки доставчик или купувач.

Ценим дългосрочното партньорство с всички доставчици и купувачи и вярваме в съвместното развитие в тази индустрия.

В същото време ще направим всичко възможно да разширим вътрешните и международните пазари, както чрез укрепване на собствените си способности, така и чрез разработване на нови технологии и продукти.


Селскостопанските биостимуланти включват различни формулировки от съединения, вещества и микроорганизми, прилагани върху растения или почви за подобряване на жизнеспособността, добивите, качеството и устойчивостта на абиотичен стрес.

Биостимулантите насърчават растежа и развитието на растенията през целия жизнен цикъл на културата от покълването на семената до зрелостта на растенията, включително, но не само:

*Повишаване на ефективността на метаболизма на растението за повишаване на ефективността и подобряване на

качеството на продукта;

*Повишаване на толерантността и възстановяването на растенията срещу абиотични стресове;

* Улесняване на усвояването, изместването и оползотворяването на хранителните вещества;

*Съдържание на захар, цвят, семена на плодове и др. Повишаване на качествените качества на продукта,

включително;

*Преработката на водата е по-ефективна;

*Повишаване на плодородието на почвата, особено чрез насърчаване на развитието на допълващи се почвени

микроорганизми.

Какво отличава биостимулантите от традиционните суровини?

Биостимулантите действат по различни механизми от торовете, независимо от наличието на хранителни вещества

в продуктите.

Биостимулантите се различават от продуктите за растителна защита по това, че влияят само върху жизнеността на

растенията и нямат пряко действие срещу вредители или болести.

Биостимулацията на културите по този начин допълва храненето на културите и защитата на културите


НАТУРАЛЕН БИО ЕФЕКТ

Като Natural Bio Effect, ние искахме да дадем информация за употребата и ползите от ОРГАНО-ОРГАНОМИНЕРАЛНИ торове, които сме произвели. Поради климатичните условия на страната ни (температура-валежи) и земеделските практики (неправилна обработка на почвата, липса на редуване, изгаряне на стърнища, злоупотреба с животински торове) почвите ни са бедни на органична материя.


По данни на Министерството на храните, земеделието и животновъдството количеството на органичната материя в 65% от земеделските ни земи е ниско и много малко, а в 23% е умерено. При обща оценка се оказва, че 88% от земеделските ни земи трябва да бъдат наторени с органоминерални торове, съдържащи органична материя. Органичната материя, намираща се в органоминералните торове, е хумусен материал, който не се разгражда от микроорганизми в почвата.


Колкото по-високо е съдържанието на хумус в почвата, толкова по-висока е нейната продуктивност. Има хуминови и фулви киселини, които повишават плодородието на почвата в внесените в почвата органоминерални торове и в структурата на органичното вещество в почвата. Хуминовата и фулвовата киселини имат положителен ефект върху трите основни свойства на почвата.